top of page

ดีจี เทรนนิ่ง หน่วยงานอบรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบกให้ทำการอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกสำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายในทุกหลักสูตร ตามหนังสือรับรองเลขที่ 001/2564

​​​​​​​​

ดีจี เทรนนิ่ง ให้บริการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสากล โดยเสนอรูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งการอบรมแบบเปิดตามรอบ (public training) ทั่วประเทศ การฝึกอบรมระบบออนไลน์ (online training) และการฝึกอบรมในองค์กร (in-house training) ตามข้อกำหนด ADR และบริบทของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

approved.png

หลักสูตร ADR เพื่อขอรับหนังสือรับรองตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

thumbnail1.png

การฝึกอบรมตามบทที่ 1.3 ADR ในระบบออนไลน์

thumbnail2.png

หลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร (in-house training)

thumbnail3.png

บริษัทฯ มีตารางการฝึกอบรมประจำเดือน และกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก

Truck and Warehouse

จำนวนผู้เข้าชม

bottom of page