top of page

ดีจี เทรนนิ่ง หน่วยงานอบรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบกให้ทำการอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกสำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายในทุกหลักสูตร ตามหนังสือรับรองเลขที่ 001/2564

​​​​​​​​

ดีจี เทรนนิ่ง ให้บริการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสากล โดยเสนอรูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งการอบรมแบบเปิดตามรอบ (public training) ทั่วประเทศ การฝึกอบรมระบบออนไลน์ (online training) และการฝึกอบรมในองค์กร (in-house training) ตามข้อกำหนด ADR และบริบทของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

approved.png

ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยมาตราฐานที่

ดีจี เทรนนิ่ง สร้างไว้ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญอย่างยาวนาน

1) แห่งแรกในประเทศไทย อบรมได้ทุกหลักสูตร

2) อบรมครอบคลุมทั่วประเทศ

3) มีความรู้ และประสบการณ์จริง ตามหลักสูตร ADR

4) ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย

5) สอบผ่านสูงกว่าร้อยละ 95 จากกว่า 250 รอบอบรม

6) หากไม่ผ่าน อบรมเสริม ฟรี จนได้บัตร ADR

หลักสูตร ADR เพื่อขอรับหนังสือรับรองตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

thumbnail1.png

การฝึกอบรมตามบทที่ 1.3 ADR 

thumbnail2.png

หลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร (in-house training)

thumbnail3.png

บริษัทฯ มีตารางการฝึกอบรมประจำเดือน และกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก

อบรมกับ ดีจี เทรนนิ่ง สถิติการสอบผ่านสูงถึง 95% ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ ชี้เฉพาะ จดจำง่าย

ทำให้ผู้เข้าอบรมกับทาง ดีจี เทรนนิ่ง มีผลคะแนนที่สูง ผ่านการสอบ ได้รับบัตร ADR อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่ผู้อบรมสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าอบรมเสริม ฟรี!

1. หลักสูตรพื้นฐาน-ดีจีเทรนนิ่ง_Rev.12byPP.jpg

ดีจี เทรนนิ่ง ได้รับมอบหมายให้ทำการอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก

สำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์
หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรังสี

ขั้นตอนขอรับบัตร.jpg
ขั้นตอนจองคิว.jpg
เอกสาร.jpg
Truck and Warehouse

จำนวนผู้เข้าชม

bottom of page