top of page

รหัสหรือข้อความแสดงความเป็นอันตราย

Picture01.png

หลายท่านคงเคยสงสัยว่ารถขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถน้ำมัน ซึ่งมีการติดป้ายสีส้มและมีตัวเลขหรือข้อความแสดง 2 ส่วน คือ ครึ่งบน และครึ่งล่างนั้น แต่ละส่วนมีความหมายว่าอย่างไร

- ชุดครึ่งบน เป็นรหัสแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Identification Number: HIN) อย่างน้อยมี 2 หลัก

- ชุดครึ่งล่าง เป็นหมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) ซึ่งมี 4 หลักเสมอ

ตัวอย่างเช่น

- รถแท็งก์ขนส่งน้ำมันเบนซิน หมายเลข UN 1203 มีรหัสแสดงความเป็นอันตรายที่ครึ่งบนของป้ายสีส้ม คือ 33 หมายถึง ของเหลวไวไฟสูง (มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส) หรือ

- รถแท็งก์ขนส่งน้ำมันดีเซล หมายเลข UN 1202 มีรหัสแสดงความเป็นอันตรายที่ครึ่งบนของป้ายสีส้ม คือ 30 หมายถึง ของเหลวไวไฟ (มีจุดวาบไฟระหว่าง 23-60 องศาเซลเซียส)

ทั้งนี้ ความหมายของรหัสแสดงความเป็นอันตรายที่มีอยู่ในสารบบของ ADR ทั้งหมด สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 

รหัส คำอธิบาย

20 ก๊าซสลบ ไม่มีอันตรายรอง

22 ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำและก๊าซสลบ

223 ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำและไวไฟ

225 ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำและทำให้เกิดออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกไหม้รุนแรงขึ้น)

23 ก๊าซไวไฟ

239 ก๊าซไวไฟซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

25 ก๊าซออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

26 ก๊าซพิษ

263 ก๊าซพิษและไวไฟ

265 ก๊าซพิษและออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

268 ก๊าซพิษและกัดกร่อน

30 ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) หรือ ของเหลวหรือของแข็งไวไฟในสถานะหลอมละลายที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ซึ่งถูกทำให้ร้อนจนมีอุณหภูมิเท่ากับ หรือสูงกว่าจุดวาบไฟ หรือของเหลวที่เกิดความร้อนได้เอง

323 ของเหลวไวไฟซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ

X323 ของเหลวไวไฟซึ่งทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายกับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ*

33 ของเหลวไวไฟสูง (จุดวาบไฟต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส)

333 ของเหลวลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิปกติ

X333 ของเหลวลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิปกติและทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

336 ของเหลวไวไฟสูงและเป็นพิษ

338 ของเหลวไวไฟสูงและกัดกร่อน

X338 ของเหลวไวไฟสูง กัดกร่อนและทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ1

339 ของเหลวไวไฟสูงซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

36 ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) มีพิษเล็กน้อย หรือของเหลวที่เกิดความร้อนได้เองและเป็นพิษ

362 ของเหลวไวไฟ เป็นพิษและทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

X362 ของเหลวไวไฟ เป็นพิษ ทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ*

368 ของเหลวไวไฟ เป็นพิษและกัดกร่อน

39 ของไวไฟซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

40 ของแข็งไวไฟ หรือสารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง หรือสารที่เกิดความร้อนได้เอง

423 ของแข็งที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

X423 ของแข็งที่ทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ*

43 ของแข็งไวไฟได้เอง (ติดไฟได้ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิปกติ)

44 ของแข็งไวไฟอยู่ในสถานะหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง

446 ของแข็งไวไฟ เป็นพิษและอยู่ในสถานะหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง

46 ของแข็งไวไฟหรือของแข็งที่เกิดความร้อนได้เองและเป็นพิษ

462 ของแข็งเป็นพิษ และทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

X462 ของแข็งเป็นพิษ ซึ่งทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายกับน้ำและปล่อยก๊าซไวไฟ*

48 ของแข็งติดไฟหรือของแข็งที่เกิดความร้อนได้เอง และกัดกร่อน

482 ของแข็ง กัดกร่อนซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

X482 ของแข็งกัดกร่อนซึ่งทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายกับน้ำแล้วปล่อยก๊าซกัดกร่อน*

50 สารออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

539 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ไวไฟ

55 สารออกซิไดซ์รุนแรง

556 สารออกซิไดซ์รุนแรง (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และเป็นพิษ

558 สารออกซิไดซ์รุนแรง (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และกัดกร่อน

559 สารออกซิไดซ์รุนแรง (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

56 สารออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และเป็นพิษ

568 สารออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) เป็นพิษ และกัดกร่อน

58 สารออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และกัดกร่อน

59 สารออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

60 สารมีพิษหรือมีพิษเล็กน้อย

606 สารติดเชื้อ

623 ของเหลวมีพิษ ทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำและปล่อยก๊าซไวไฟ

63 สารมีพิษ และไวไฟ (จุดวาบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส)

638 สารมีพิษ ไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) และกัดกร่อน

639 สารมีพิษ ไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) และสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

64 ของแข็งเป็นพิษ ไวไฟ และเกิดความร้อนได้เอง

642 ของแข็งเป็นพิษ ทำปฏิกิริยากับน้ำและปล่อยก๊าซไวไฟ

65 สารพิษ ออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

66 สารมีความเป็นพิษสูง

663 สารมีความเป็นพิษสูง ไวไฟ (จุดวาบไฟไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส)

664 ของแข็งมีความเป็นพิษสูง ไวไฟ และเกิดความร้อนได้เอง

665 สารมีความเป็นพิษสูง และออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

668 สารมีความเป็นพิษสูง กัดกร่อน

X668 สารมีความเป็นพิษสูง กัดกร่อน และทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

669 สารมีความเป็นพิษสูงซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

68 สารพิษ และกัดกร่อน

69 สารพิษ หรือมีพิษเล็กน้อยซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

70 วัสดุกัมมันตรังสี

768 วัสดุกัมมันตรังสี เป็นพิษ และกัดกร่อน

78 วัสดุกัมมันตรังสี และกัดกร่อน

80 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย

X80 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ซึ่งทำปฏิกิริยาอย่างเป็นอันตรายกับน้ำ*

823 ของเหลวกัดกร่อนทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

83 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย และไวไฟ (จุดวาบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส)

X83 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ไวไฟ (จุดวาบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) และทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

839 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) มีปฏิกิริยารุนแรงอย่างต่อเนื่อง

X839 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส) ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง และทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

84 ของแข็งกัดกร่อน ไวไฟ หรือเกิดความร้อนได้เอง

842 ของแข็งกัดกร่อนที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

85 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

856 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น) และเป็นพิษ

86 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย และเป็นพิษ

88 สารกัดกร่อนรุนแรง

X88 สารกัดกร่อนรุนแรง และทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

883 สารกัดกร่อนรุนแรง และไวไฟ (จุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส)

884 ของแข็งกัดกร่อนรุนแรง ไวไฟ หรือทำให้เกิดความร้อนได้เอง

885 สารกัดกร่อนรุนแรง และออกซิไดซ์ (ที่เร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น)

886 สารกัดกร่อนรุนแรง และเป็นพิษ

X886 สารกัดกร่อนรุนแรง เป็นพิษ และทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายกับน้ำ*

89 สารกัดกร่อนหรือกัดกร่อนเล็กน้อย ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาได้เองอย่างรุนแรง

90 สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารอันตรายเบ็ดเตล็ด

99 สารอันตรายเบ็ดเตล็ดที่ขนส่งภายใต้อุณหภูมิสูง

* ห้ามใช้น้ำเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ

bottom of page