top of page

หลักสูตร ADR เพื่อขอรับหนังสือรับรองพนักงานขับรถ

Basic.jpg

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

Tank.jpg

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งในรูปแบบแท็งก์

Class 1.jpg

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุระเบิด

Class 7.jpg

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่นำไปใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนด โดยต้องมีคะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และได้รับหนังสือรับรองซึ่งมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออก และสามารถขอต่ออายุล่วงหน้าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุ โดยต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ADR

หลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร
(IN-HOUSE TRAINING)

การฝึกอบรมที่เน้นตามกลุ่มเป้าหมายและสินค้าอันตรายที่ขนส่ง

in-house.jpg
in-house
bottom of page