top of page
หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งในรูปแบบแท็งก์
Tank.jpg

          1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์ ได้แก่

             1.1 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์คอนเทนเนอร์ (Tank container)  แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ (UN portable tanks) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-Element Gas Cylinders; MEGCs) ที่มีความจุมากกว่า 3,000 ลิตร

             1.2 รถแท็งก์ยึดติดถาวร (fixed tanks) หรือแท็งก์ที่ยึดติดไม่ถาวร (demountable tanks) รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ (Battery vehicles) ที่มีความจุมากกว่า 1,000 ลิตร

          2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถต้องสามารถ

              2.1 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

              2.2 ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

table-tank.png
bottom of page