top of page
หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
Class 7.jpg

        1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 7 ต้องผ่านการอบรม ยกเว้นกรณีตาม S11 ของ ADR ผลรวมค่าดัชนีการขนส่ง (ค่าอัตรารังสี) ไม่เกินในระยะ 3 เมตร จากผิวภายนอกของหีบห่อ และตาม S12 ของ ADR กรณีที่หีบห่อทั้งหมดที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรทุกมาไม่เกิน 10  หีบห่อ ไม่ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้

        2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ต้องการให้ผู้ขับรถที่ต้องการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7  รู้ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประเภทที่ 7

table-radio.png
bottom of page