top of page
หลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร
(in-house training)
in-house.jpg

การฝึกอบรมในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายตามรูปแบบหรือโหมดการขนส่ง (ครอบคลุมการขนส่งทางถนนตามข้อกำหนด ADR การขนส่งทางรางตามข้อกำหนด RID การขนส่งทางแม่น้ำตามข้อกำหนด ADN และการขนส่งทางทะเลตามข้อกำหนด IMDG Code) เป็นไปตามสารที่ขนส่งเฉพาะและบริบทการขนส่งหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัทนั้นๆ ในลักษณะที่เรียกว่า Taylor-made โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

  1. การฝึกอบรมเพื่อความตระหนักรู้ทั่วไป (General awareness training) ระยะเวลา 1 วัน

  2. การฝึกอบรมตามหน้าที่เฉพาะ (Function specific training) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน้าที่นั้นๆ เช่น การจำแนกประเภท การเลือกใช้ระบบการบรรจุ การติดฉลากและเครื่องหมาย เป็นต้น ระยะเวลามีตั้งแต่ 1-2 วัน

  3. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Safety training) เป็นการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีหกรั่วไหล การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น ระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามหัวข้อการฝึกอบรมมีตั้งแต่ 1-2 วัน

ราคาค่าอบรมต่อหัวหรือคิดแบบเหมาจ่ายต่อกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดีจี เทรนนิ่ง

bottom of page