top of page
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
Basic.jpg

          1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ได้แก่

              1.1 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ หรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายแบบเทกอง

              1.2 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย

                    1.2.1 ที่มีความจุน้อยกว่า 3,000 ลิตร สำหรับแท็งก์คอนเทนเนอร์ (Tank container) แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ (UN portable tanks) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-Element Gas Cylinders; MEGCs)

                    1.2.2 ที่มีความจุน้อยกว่า 1,000 ลิตร สำหรับแท็งก์ที่ยึดติดไม่ถาวร (Demountable tanks) หรือรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ (Battery vehicles)

          2. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์ที่มีความจุเกินกว่าที่กำหนดไว้ตาม 1.2 รวมทั้งที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

          3. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถต้องสามารถ

              3.1 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

              3.2 ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

table-basic.png
bottom of page